Teacher student Chutkule – अध्यापक अकबर कौन था

अध्यापक: अकबर कौन था?
पप्पू: अकबर Gay tha
अध्यापक:- क्या? तुम पागल हो गए हो? बताओ ऐसा क्यों लगता है तुम्हे?
पप्पू:-
हम सबने सुना है…
लैला – मजनू,
हीर – राँझा,
सोनी – महिवाल,
रोमियो – जूलिएट
बस केवल…
अकबर – बीरबल !
अध्यापक बेहोश!

Leave a Reply